Tags: bể bơi INTEX, be-boi-intex

BBT Việt Nam đồng hành cùng MC Phan Anh trong chương trình từ thiện chống đuối nước cho trẻ em nghèo miền trung

Đinh Thị Thảo | -12242 bình luận | Thứ ba, 23/05/2017 - 06:21

BBT Việt Nam đồng hành cùng MC Phan Anh trong chương trình từ thiện chống đuối nước cho trẻ em nghèo miền trung

<div> <span style="font-size:14px;">V&agrave; thật bi kịch hầu hết c&aacute;c vụ việc lại xảy ra tại những v&ugrave;ng c&oacute; nhiều s&ocirc;ng hồ, ngh&egrave;o kh&oacute;, hay xảy ra thi&ecirc;n tai, lũ lụt, n&ecirc;n c&aacute;i khổ, c&aacute;i kh&oacute; c&agrave;ng chồng chất.</span></div> <div> <span style="font-size:14px;">Năm ngo&aacute;i, khi trở lại hỗ trợ cho người d&acirc;n bị lũ lụt tại miền Trung, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; được lắng nghe nguyện vọng của người d&acirc;n về ước mong những sinh mạng trẻ thơ kh&ocirc;ng bị cướp đi an uổng. Ước mong đ&oacute; ch&iacute;nh đ&aacute;ng v&ocirc; c&ugrave;ng nhưng sẽ thật kh&oacute; l&agrave;m nếu kh&ocirc;ng c&oacute; sự phối hợp, hỗ trợ đồng bộ. Thật may, khi tiếp x&uacute;c với chủ tịch huyện Khương Kh&ecirc;, t&ocirc;i được nghe về dự &aacute;n dạy bơi cho học sinh. Một dự &aacute;n m&agrave; anh rất t&acirc;m huyết, trăn trở v&igrave; ch&iacute;nh ch&aacute;u của m&igrave;nh cũng đ&atilde; l&agrave; nạn nh&acirc;n của đuối nước. Kỹ năng bơi kh&ocirc;ng chỉ để cứu mạng, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; kỹ năng sống cực kỳ quan trọng mang lại sự tự tin, r&egrave;n luyện sức khoẻ thể chất cho con người. Để thực hiện dự &aacute;n n&agrave;y, huyện c&oacute; thể điều phối về mặt gi&aacute;o vi&ecirc;n giảng dạy, điều chỉnh chương tr&igrave;nh học thể chất, y&ecirc;u cầu nh&agrave; trường xem x&eacute;t, quản l&yacute; việc lắp đặt, bảo dưỡng bể bơi.. Kh&acirc;u c&ograve;n lại ch&iacute;nh l&agrave; bể bơi.</span></div>

Bể bơi khung kim loại bể bơi INTEX hồ bơi INTEX bể bơi kinh doanh bể bơi lắp dựng

Điều cơ bản nhất để phòng chống đuối nước trẻ em: Trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ

Đinh Thị Thảo | -12242 bình luận | Thứ ba, 16/05/2017 - 07:59

Điều cơ bản nhất để phòng chống đuối nước trẻ em: Trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ

<p> Việc ph&ograve;ng chống đuối nước phải xem l&agrave; chuyện cấp b&aacute;ch nhất, cần thiết nhất. Để l&agrave;m được điều n&agrave;y, trẻ em cần được trang bị những kiến thức về đuối nước v&agrave; n&acirc;ng cao kỹ năng bơi lội an to&agrave;n. Trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ gi&uacute;p trẻ c&oacute; thể bảo vệ được bản th&acirc;n trong m&ocirc;i trường nước v&agrave; c&oacute; khả năng cứu được người bị nạn...</p>

Bể bơi khung kim loại bể bơi trường học bể bơi kinh doanh bể bơi lắp dựng bể bơi kinh doanh bể bơi iNTEX hồ bơi INTEX bể bơi di động

Chương trình dạy bơi chống đuối nước tại trung tâm bơi Quế Phong- Nghệ An

Hoàng Thị Hường | -12242 bình luận | Thứ ba, 16/05/2017 - 02:20

Chương trình dạy  bơi chống đuối nước tại trung tâm bơi Quế Phong- Nghệ An

<p> Mới đ&acirc;y Intex Việt Nam đ&atilde; triển khai dự &aacute;n bể khung kim loại tại Quế Phong- Nghệ An. Trung t&acirc;m dạy bơi Quế Phong- Nghệ An đ&atilde; v&agrave; đang rất được nhiều phụ huynh ủng hộ với khẩu hiệu: &ldquo;Học bơi nhằm r&egrave;n luyện sức khỏe, n&acirc;ng cao thể lực, c&oacute; thể tự cứu m&igrave;nh v&agrave; cứu người kh&aacute;c khi gặp tai nạn s&ocirc;ng nước&rdquo;.&nbsp;</p>

bể bơi bể khung kim loại bể bơi intex bể kim loại intex

Những ưu thế của bể bơi di động so với bể bơi truyền thống

Đinh Thị Thảo | -12242 bình luận | Thứ ba, 04/10/2016 - 06:00

Những ưu thế của bể bơi di động so với bể bơi truyền thống

<p> <a href="http://intexvietnam.vn/p/bể-bơi-khung-kim-loại" style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><strong>Bể bơi lắp dựng INTEX</strong></a><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;đ&atilde; rất quen thuộc ở c&aacute;c nước Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; gần đ&acirc;y chiếc&nbsp;</span><a href="http://intexvietnam.vn/p/bể-bơi-khung-kim-loại" style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><em><strong>bể bơi th&ocirc;ng minh</strong></em></a><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;đ&atilde; về tới Việt Nam v&agrave; được ph&acirc;n phối ch&iacute;nh h&atilde;ng bởi&nbsp;</span><strong style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><a href="http://bbtvietnam.com/">C&ocirc;ng ty BBT Việt Nam</a>,&nbsp;</strong><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">website: </span><strong style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><a href="http://intexvietnam.vn/">http://intexvietnam.vn/</a></strong><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><strong style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">-&nbsp;</strong><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;</span><a href="http://babycuatoi.vn/" style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><strong>http://babycuatoi.vn/</strong></a></p> <p> <a href="http://intexvietnam.vn" style="font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;"><em><strong>Bể bơi lắp dựng</strong></em></a><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: helvetica, arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;ng&agrave;y c&agrave;ng được nhiều gia đ&igrave;nh tin d&ugrave;ng, c&aacute;c nh&agrave; kinh doanh hướng tới, c&aacute;c trường mầm non tin tưởng v&agrave; lắp đặt bởi những l&iacute; do dưới đ&acirc;y:</span></p>

bể bơi khung kim loại bể bơi lắp dựng bể bơi thông minh bể bơi intex bể intex bể bơi phao intex bể bơi khung kim loại

Sở hữu chiếc bể bơi cho gia đình thật đơn giản mà lại tiết kiệm chi phí

Đinh Thị Thảo | -12242 bình luận | Thứ sáu, 26/05/2017 - 10:36

Sở hữu chiếc bể bơi cho gia đình thật đơn giản mà lại tiết kiệm chi phí

<p> <strong>&ldquo;Nếu bạn muốn trang bị bể bơi ri&ecirc;ng cho ng&ocirc;i nh&agrave; mơ ước của m&igrave;nh&rdquo;</strong>&nbsp;th&igrave; đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin gi&aacute; trị nhất bạn từng biết đến. Mơ ước của bạn ng&agrave;y nay trở th&agrave;nh hiện thực một c&aacute;ch dễ kh&ocirc;ng tưởng cho d&ugrave; bạn l&agrave; ai, kể cả tiềm lực t&agrave;i ch&iacute;nh của bạn kh&ocirc;ng qu&aacute; dư dả.</p> <p> Bạn c&oacute; bao giờ nghĩ đến 1 sản phẩm bể bơi hiện đại, trang bị</p>

Bể bơi khung kim loại bể bơi trường học bể bơi kinh doanh bể bơi lắp dựng bể bơi kinh doanh bể bơi iNTEX hồ bơi INTEX bể bơi di động

Dự án bể bơi lắp dựng do Intex Việt Nam triển khai tại Lào Cai

Hoàng Thị Hường | -12242 bình luận | Thứ tư, 26/04/2017 - 05:52

Dự án bể bơi lắp dựng do Intex Việt Nam triển khai tại Lào Cai

<p> <span style="font-size:14px;">INTEX l&agrave; một thương hiệu đ&atilde; ch&iacute;n nổi tiếng với c&aacute;c d&ograve;ng đồ hơi về bể bơi khung kim loại lắp dựng. Những sản phẩm của Intex lu&ocirc;n được người ti&ecirc;u d&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c tổ chức thương mại đ&aacute;nh gi&aacute; cao về chất lượng. Đặc biệt l&agrave; sản phẩm bể bơi lắp dựng khung kim loại với rất nhiều tiện &iacute;ch. ĐẶT H&Agrave;NG: 18006598 (FREE) - Tư vấn 19006089</span></p>

bể bơi INTEX hồ bơi INTEX bể bơi khung kim loại bể bơi ngoài trời bể bơi lắp dựng

Với bể bơi phao bố mẹ không lo bé lười vận động

Đinh Thị Thảo | -12242 bình luận | Thứ bảy, 24/09/2016 - 04:25

Với bể bơi phao bố mẹ không lo bé lười vận động

<p> Hiện nay, tỷ lệ trẻ em b&eacute;o ph&igrave;, cận thị đang ng&agrave;y c&agrave;ng gia tăng nhanh ch&oacute;ng. Mặc d&ugrave;, c&oacute; rất nhiều nguy&ecirc;n nh&acirc;n g&acirc;y n&ecirc;n t&igrave;nh trạng đ&aacute;ng b&aacute;o động tr&ecirc;n, nhưng l&yacute; do chủ yếu vẫn l&agrave; do trẻ &iacute;t vận động, ngại luyện tập bởi cuộc sống của b&eacute; lu&ocirc;n gắn liền với những thiết bị th&ocirc;ng minh như smart TV, smartphone, m&aacute;y t&iacute;nh, c&aacute;c&nbsp;<a href="http://intexvietnam.vn/v%E1%BB%9Bi-b%E1%BB%83-b%C6%A1i-phao-b%E1%BB%91-m%E1%BA%B9-kh%C3%B4ng-lo-b%C3%A9-l%C6%B0%E1%BB%9Di-v%E1%BA%ADn-%C4%91%E1%BB%99ng.html"><em>tr&ograve; chơi điện tử</em></a>&hellip; V&igrave; khi d&aacute;n mắt v&agrave;o những loại h&igrave;nh giải tr&iacute; tr&ecirc;n, trẻ thường bị nghiện v&agrave; kh&ocirc;ng tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động thể chất tốt cho sức khỏe kh&aacute;c được nữa.</p>

bể bơi phao cho bé bể bơi phao có cầu trượt bể bơi phao gia đình bể bơi phao bể bơi intex be boi phao cho be be boi phao

On TOP